Arbeidsfelt

 

For privatpersoner betjenes spesielt følgende områder:

Arbeidstvister oppstår særlig ved oppsigelse og avskjed. Ved arbeidsgivers oppsigelse/avskjed av en ansatt, er det nokså strenge krav for at oppsigelsen/avskjeden skal være gyldig. Det bistås ved vurdering av oppsigelsen, forhandlinger og tvister.

Ved arveoppgjør kan det oppstå en rekke tvister mellom arvingene. Det kan være uenighet om hvordan et testament er å forstå eller om testamentet i det hele tatt er gyldig. I andre tilfeller har foreldrene gitt en arving en gave som de andre arvingene ikke har fått. Hvordan arven skal fordeles, blir ofte noe som arvingene er uenige om og trenger advokathjelp til å håndtere. Vi har erfaring med arveoppgjør, arvetvister og bostyreroppdrag ved offentlig skifte. I tillegg ytes bistand ved opprettelse av testamenter.

I barnevernssaker er det ofte et spørsmål om barneverntjenesten har rett til å foreta omsorgsovertakelse av barn. Fylkesnemnda er den instans som først skal behandle spørsmålet om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. Det ytes bistand i barnevernsaker for Fylkesnemnda og domstolene.

Det bistås på følgende områder:
-skilsmisser og skifte
-opprettelse av ektepakter
-opprettelse av samboerkontrakter

Når man eier en fast eiendom, er det en del rettslige problemer som kan oppstå. Det kan være tvister etter kjøp og salg av bolig. Spørsmålet blir ofte om det er mangler ved boligen etter en overdragelse. Videre kan det i noen tilfeller oppstå grense- eller nabotvister. Det ytes bistand i forbindelse med de fleste problemstillinger i tilknytning til fast eiendom.

For næringslivet betjenes spesielt følgende områder:

Arbeidstvister oppstår særlig ved oppsigelse og avskjed. Lovens saksbehandlingsregler er omfattende og aktørene må blant annet forholde seg til en rekke frister. Det er derfor ofte hensiktsmessig at denne prosessen tas i samarbeid med advokat. Hvis det senere oppstår en rettslig tvist for domstolene, vil bedriften under alle omstendigheter trenge advokatbistand.

Det ytes bistand innenfor de fleste områder i tilknytning til fast eiendom. Dette kan være tvister etter kjøp/salg av næringseiendom/forretningsbygg, leiekontrakter eller problemstillinger i forhold til offentlige myndigheter. Ved kjøp og salg av fast eiendom kan det oppstå tvister om eiendommens tilstand er i samsvar med kjøpekontrakten. Videre oppstår ofte problemstillinger i forhold til offentlige myndigheter. Vi bistår i tillegg med kjøp og salg av fast eiendom.

For næringslivet er det viktig med forutberegnlighet i den daglige virksomhet. Som et utgangspunkt bør det inngås skriftlige avtaler som er gode nok til å kunne benyttes i en rettslig sammenheng hvis det senere oppstår tvister. Hensikten med en avtale er at den skal forebygge og forhindre konflikter med kunder og samarbeidspartnere. En god avtale vil ofte være så klar at tvister løses ved en tolkning av avtalens ordlyd. Det ytes bistand ved opprettelse av avtaler og kontraktstvister. Godt gjennomarbeidede avtaler vil ofte være så klare at tvister i mange tilfeller løses gjennom avtalen ordlyd. Vi kan tilby bistand både ved utarbeidelse av kontrakter, revisjon og ved kontraktsrettslige tvister.

Når det oppstår tvister mellom to bedrifter, dreier disse seg ofte om at den ene bedriften har fremsatt et krav på betaling for en vare eller tjeneste som ikke er blitt betalt. Årsaken til det manglende oppgjør kan være flere. Ofte blir kravet bestridt av den andre parten fordi denne mener kravet ikke er i samsvar med kontrakten. Det vil ofte i slike tilfeller være behov for en rettslig avklaring.

Det ytes bistand i forbindelse med saker for domstolene.

medlem_advokatforeningen
  • Arbeidrett 100% 100%
  • Fast eiendom 100% 100%
  • Pengekrav / Utestående fordringer 100% 100%
  • Kontraktsrett 100% 100%
  • Prosedyre 100% 100%
  • Arv 100% 100%
  • Barnevern 100% 100%
  • Familerett 100% 100%